Welcome to  {{ siteCtrl.appService.consultant.DisplayName }} {{ siteCtrl.appService.consultant.DisplayName2 }}'s shop - SHOP NOW
X

Όροι και Προϋποθέσεις Συμφωνίας Διανομής

 1. Μια συμβουλευτική εταιρεία που πρόκειται να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία, και η οποία προκύπτει ως συνέπεια της παρούσας Συμφωνίας Διανομής, είναι εξουσιοδοτημένη, όσο αυτή η συμφωνία παραμένει σε ισχύ, αλλά χωρίς υποχρέωση να το πράξει, να αναζητήσει παραγγελίες και να πουλήσει τα προϊόντα της Nutrimetics οπουδήποτε στην Αυστραλία. Ο Σύμβουλος θα αγοράζει προϊόντα Nutrimetics από μόνοι τους για σκοπούς πώλησης, με την επιφύλαξη μόνο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Nutrimetics αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε πώληση προϊόντων από ή παραστάσεις που έγιναν ή εγγυήσεις που παρέχονται από τον Σύμβουλο στον καταναλωτή, εκτός από εκείνες τις δηλώσεις ή τις εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στην έντυπη βιβλιογραφία της Nutrimetics.
 2. Συνεργάτης υπάρχοντος Συμβούλου δεν επιτρέπεται να χορηγείται ως Σύμβουλος Nutrimetics.
 3. Ο τίτλος μεταβιβάζεται κατά την παράδοση ή την πληρωμή, όποιο από τα πρώτα συμβεί.
 4. Όλες οι εκπτώσεις όγκου και οι πληρωμές μπόνους θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο αμοιβών της Nutrimetics για Συμβούλους, όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό.
 5. Η τιμή που χρεώνει η Nutrimetics στον Σύμβουλο θα είναι η τιμή καταλόγου Nutrimetics μείον τυχόν όγκο ή άλλο δικαίωμα έκπτωσης κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η τιμή καταλόγου θα είναι η τυπική τιμή καταλόγου που εκδίδεται από τη Nutrimetics κατά καιρούς (η οποία μπορεί να είναι μια συνιστώμενη τιμή λιανικής) όπου οι αναγραφόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν GST. Ο Σύμβουλος μπορεί να πουλάει τα προϊόντα σε τιμή που καθορίζεται από τον Σύμβουλο, αν και τα υλικά μάρκετινγκ που παράγονται από τη Nutrimetics ενδέχεται να αναφέρονται σε μια συνιστώμενη τιμή λιανικής RRP. Η έκδοση τιμής καταλόγου ή RRP δεν αποτελεί ένδειξη ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν θα είναι διαθέσιμο ή πρόκειται να πωληθεί σε αυτήν την τιμή και η αποδοχή των παραγγελιών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (και την ικανοποίηση των άλλων όρων συναλλαγών της Nutrimetics).
 6. Όταν ένας Σύμβουλος είναι εγγεγραμμένος στο GST και εξουσιοδοτεί τη Nutrimetics να δημιουργήσει Φορολογικό Τιμολόγιο Δημιουργημένου Παραλήπτη, όπως ορίζεται στο νόμο GST, τότε τα πρόσθετα μπόνους θα αυξηθούν κατά ένα ποσό που ισοδυναμεί με τον GST που καταβάλλεται για τέτοια μπόνους και η Nutrimetics θα δημιουργήσει ένα Φορολογικό Τιμολόγιο Δημιουργημένο από Παραλήπτη.
 7. Ο Σύμβουλος λειτουργεί μια ανεξάρτητη επιχείρηση και δεν πρέπει να παραμένει ως αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Nutrimetics. Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για τους δικούς του φόρους για οποιαδήποτε πληρωμή ή όφελος που λαμβάνει από τη Nutrimetics και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιχείρησή του και δεν θα υποβάλει αξίωση ή απαίτηση από τη Nutrimetics σε σχέση με την πληρωμή μισθών, ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων, συνταξιοδότηση, φορολογία , αναρρωτική άδεια, άδεια διακοπών, γονική ή άλλη άδεια και ότι ο Σύμβουλος θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή της δικής του επιχείρησης. Ο Σύμβουλος δεν έχει καμία εξουσία να δεσμεύει τη Nutrimetics με τρίτους με σύμβαση ή με άλλο τρόπο και ούτε ο Σύμβουλος έχει καμία εξουσία ή εξουσία να αναλαμβάνει οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση για λογαριασμό της Nutrimetics.
 8. Για τη διατήρηση της Συμβουλευτικής, η Nutrimetics απαιτεί από τον Σύμβουλο να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε Κώδικα Δεοντολογίας και άλλες πολιτικές που παρέχονται από τη Nutrimetics κατά καιρούς. Ο Σύμβουλος πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι Downlines του συμμορφώνονται με αυτούς τους Κώδικες και Πολιτικές.
 9. Εκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο Σύμβουλος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς τη Nutrimetics στα Κεντρικά Γραφεία της. Η Nutrimetics μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτία. Σε όλες τις άλλες απόψεις, η καταγγελία δεν θίγει τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα οποιουδήποτε από τα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη παραβίαση του όρου της παρούσας συμφωνίας.
 10. Αυτό το έγγραφο μαζί με τους σχετικούς Κώδικες Δεοντολογίας και τις εταιρικές πολιτικές αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Nutrimetics και του Συμβούλου και καμία δήλωση ή εγγύηση δεν έχει γίνει ή δοθεί από τη Nutrimetics ή οποιονδήποτε από τους εκπροσώπους της στον Σύμβουλο εκτός από αυτές που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών εδώ.
 11. Εκτός από τις εκκρεμείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και δικαιώματα, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις συμπεριφοράς αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις της Συμβουλευτικής.
 12. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του κράτους. Αναγνωρίζω ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες απαιτούν την παροχή προσωπικών πληροφοριών στα Uplines μου και με το παρόν εξουσιοδοτώ την παροχή αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με τη Δήλωση Συλλογής της Nutrimetics που εκδίδεται βάσει της νομοθεσίας περί απορρήτου. Ο Σύμβουλος ή/και ο Υποψήφιος(οι) του Συμβούλου (όπου ο Σύμβουλος είναι εταιρεία) δίνει άδεια στη Nutrimetics να:
  ένα. να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί από τις εταιρείες παροχής πιστωτικών στοιχείων προσωπικές πληροφορίες όπως ορίζονται στον νόμο περί ιδιωτικότητας του 1988, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πιστωτικών πληροφοριών για τον σκοπό της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας, του πιστωτικού ιστορικού και/ή της πιστωτικής ικανότητας του Συμβούλου. και
  σι. παρέχετε σε πρακτορεία πιστωτικών αναφορών ή άλλους παρόχους πιστώσεων προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πιστοληπτικής ικανότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας, του πιστωτικού ιστορικού ή της πιστωτικής ικανότητας του Συμβούλου (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων από τον Σύμβουλο), με σκοπό την υποστήριξη ή την ενεργοποίηση της Nutrimetics, την πιστωτική αναφορά πρακτορεία ή άλλους παρόχους πιστώσεων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας, του πιστωτικού ιστορικού ή της πιστωτικής ικανότητας του Συμβούλου· και
  ντο. παρέχετε σε άλλα τρίτα μέρη προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εκτέλεσης οποιασδήποτε απαραίτητης λειτουργίας ή δραστηριότητας για λογαριασμό της Nutrimetics, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του χειρισμού παραπόνων, της πρόληψης απάτης ή της είσπραξης χρεών.
 13. Ο Σύμβουλος συμφωνεί να εξοικειωθεί και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου περί Απορρήτου του 1988.
 14. Όλες οι μορφές διαφήμισης πρέπει να εγκρίνονται από τη Nutrimetics. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση.
 15. Όλες οι μορφές διαδικτυακής πώλησης προϊόντων Nutrimetics πρέπει να εγκρίνονται από τη Nutrimetics. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας όταν παραβιάζετε αυτόν τον όρο.
 16. Όταν γίνετε μέλος της Nutrimetics στο διαδίκτυο, συμφωνείτε να λάβετε μια ευπρόσδεκτη επανάκληση από τον ανώτερο διευθυντή σας.

Nutrimetics Αυστραλία

Level 5
436-484 Victoria Road
Gladesville NSW 2111
Australia

Τηλ: 02 8026 0507

Email: Online@nutrimetics.com.au

Nutrimetics Νέα Ζηλανδία

24 Lorien Place
East Tamaki
Auckland
New Zealand

Τηλ: 0800 403 503

Email: Online@nutrimetics.com.au

Nutrimetics  Ελλαδα 

Ηρώων Πολυτεχνείου 1

& Λεωφόρος Μαραθώνος

Γέρακας 15344 Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. 210 3510226

Email: grsupport@newimage.eu

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

© 2023 Nutrimetics Pty Ptd. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.